AVG Privacy Statement

Digitaal ondertekenen

VERWERKERSOVEREENKOMST

Partijen

 1. De [rechtsvorm] Advertise Solution, kantoorhoudende te (1332 AT) Almere aan Bolderweg 2, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door RD Pruimboom, hierna te noemen: “Verwerker”

en

 1. De [rechtsvorm] Klanten van Advertise Solution, kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger], hierna te noemen: “Verantwoordelijke”

Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen”,

Overwegen het volgende

  1. Verwerker stelt voor Verantwoordelijke IT-diensten beschikbaar, en verwerkt in dat kader persoonsgegevens voor Verantwoordelijke;
  2. Verantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming aan te merken;
  3. Verwerker is ten aanzien van het voor Verantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

 

 • Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in deze overeenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

 

En komen het volgende overeen: Artikel 1. Definities

 1. In deze Overeenkomst hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

AP: AVG: Datalek:

Overeenkomst:

de Autoriteit Persoonsgegevens; de Algemene Verordening Gegevensbescherming; een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

de tussen Verantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, op grond waarvan Verwerker voor

overeenkomst, op grond waarvan Verwerker voor

Persoonsgegevens:

Verwerken: Verwerkersovereenkomst: Verwerking:

Verantwoordelijke Persoonsgegevens zal Verwerken; alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een

natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG; het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;

de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst; de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker voor de Verantwoordelijke op basis van de Overeenkomst;

 1. De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens gaan de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst altijd voor.

Artikel 2. Verantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens

  1. Verwerker verwerkt in opdracht van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Op deze Verwerking zijn de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van toepassing.
  2. De Verwerking heeft betrekking op de volgende categorieeën van betrokkenen:
  3. Bezoekers van de website van de verantwoordelijke
  4. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden en betreft de volgende

 

 • categorieeën van persoonsgegevens:

 

Marketing

Doeleinden:

Categorieeen van persoonsgegevens:

Retargeting Social media marketing Behavioural targeting Klikgedrag en Surfgedrag

 1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker zal niet op enige andere wijze gebruik maken van de Persoonsgegevens, tenzij de Verantwoordelijke daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, of een wettelijke bepaling de Verwerker daartoe verplicht. In dat geval laat de Verwerker de Verantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, weten om welk wettelijk voorschrift het gaat, tenzij die wetgeving zich daartegen verzet.

Artikel 3. Algemene zorgplicht Verwerker

 1. Verwerker zorgt voor de naleving van deze Verwerkersovereenkomst en de wettelijke regels (zoals de AVG) die op Verwerker van toepassing zijn. Als Verantwoordelijke daarom vraagt, zal Verwerker Verantwoordelijke informeren over de acties en maatregelen die

Verwerker heeft genomen in het kader van deze algemene zorgplicht van Verwerker.

Artikel 4. Technische en organisatorische voorzieningen

  1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Verwerking. Verwerker moet er hierbij voor zorgdragen dat het beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s. Daarbij zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
  2. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.
  3. Verwerker zal Verantwoordelijke helpen bij het nakomen van de beveiligingsverplichtingen die op Verantwoordelijke zelf rusten.

 

 • Verwerker zal op verzoek een document aanleveren waarin de technische en organisatorische maatregelen die Verwerker heeft genomen, staan vermeld. Dit document maakt in dat geval deel uit van de Verwerkersovereenkomst en zal als bijlage daarbij gevoegd worden.

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

 1. Verwerker zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet voortvloeiend uit of opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Verwerker neemt alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

Artikel 6. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet buiten de EER verwerken.

Artikel 7. Subverwerkers

 1. Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van subverwerkers. Verwerker heeft voor het inschakelen van subverwerkers wel de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke nodig. Verantwoordelijke verleent hierbij toestemming aan Verwerker om de volgende partijen als subverwerker in te schakelen: Google Moneybird Bing Facebook Apple

partijen als subverwerker in te schakelen: Google Moneybird Bing Facebook Apple

 1. Verwerker verplicht iedere subverwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker jegens Verantwoordelijke is geregeld in de Overeenkomst.

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek)

  1. Indien Verwerker kennis krijgt van een Datalek zal zij (i) Verantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging nadat Verwerker op de hoogte is geraakt van het bestaan van het Datalek op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken. Bij het nemen van de hiervoor genoemde maatregelen zal Verwerker zich waar mogelijk onthouden van het nemen van maatregelen die onomkeerbaar zijn en/of een onderzoek naar de oorzaken van het Datalek ernstig belemmeren.
  2. Verwerker zal haar medewerking verlenen aan Verantwoordelijke en Verantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.

 

 • Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij de op Verantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 lid 3 en 34 lid 1 AVG. Verwerker zal zich onthouden van het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

 

Artikel 10. Bijstand aan Verantwoordelijke

 1. Onder de AVG heeft de betrokkene een aantal rechten, waaronder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Verantwoordelijke moet verzoeken om uitoefening van die rechten beantwoorden en Verwerker zal Verantwoordelijke daar voor zover redelijkerwijs mogelijk bij ondersteunen. Zo zal Verwerker een klacht of verzoek van een betrokkene zo snel mogelijk doorsturen naar Verantwoordelijke.
 2. Verwerker zal Verantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij het nakomen van haar plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling

(art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.

  1. Verwerker zal de Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om
  2. aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke gemachtigde partij mogelijk maken en eraan bijdragen. Verantwoordelijke zal tijdig aan Verwerker aangeven dat, en wanneer, hij gebruik zal maken van dit auditrecht. Het aantal audits is beperkt tot maximaal een per jaar.

 

 • Verwerker mag haar redelijke kosten voor de bijstand genoemd in dit artikel aan Verantwoordelijke in rekening brengen.

 

Artikel 11. Beëindiging & Varia

  1. Ten aanzien van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieeën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan.
  2. Verantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.

 

 • De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beeëindiging te overleven, blijven ook na beeëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht
Chat openen
Vragen? WhatsApp met ons!
Hallo 👋

Kunnen wij jou ergens mee helpen?

Benieuwd in de mogelijkheden van Google mijn bedrijf?

Wil je meer lokale klanten aantrekken? Optimaliseer je Google Mijn Bedrijf-vermelding met Advertise Solution! We zorgen ervoor dat je bedrijf opvalt in lokale zoekresultaten, met een volledig ingevuld profiel en positieve recensies. Maximaliseer je zichtbaarheid en groei je klantenbestand. Start vandaag nog met het benutten van de kracht van Google Mijn Bedrijf!

   

  Benieuwd in de mogelijkheden van Google SEO content?

  Wil je je online aanwezigheid versterken en meer bezoekers naar je website trekken? Kies voor de geoptimaliseerde SEO-content van Advertise Solution! Onze ervaren schrijvers creëren boeiende en relevante content die zowel zoekmachines als je doelgroep aanspreekt. Vergroot je zichtbaarheid en groei je bedrijf met onze professionele SEO-content!

    

   Benieuwd in de mogelijkheden van Google Ads Remarketing?

   Bezoekers die eerder op je site waren terughalen? Dat kan met Remarketing. Wij helpen je herinneren aan jouw merk, zodat ze terugkomen om alsnog te kopen. Slim, hè. Weet je niet hoe je moet starten? Wij helpen je daarbij!

     

    Benieuwd in de mogelijkheden van Google Ads Apps?

    Heb je een app die de wereld moet zien? Met onze Apps Campagnes krijgt jouw app de spotlight in Google. Meer downloads en gebruikers? Geen probleem met de hulp van Advertise Solution!

      

     Benieuwd in de mogelijkheden van Google Ads Shopping?

     Online winkelen is hot, en met Google Shopping sta jij vooraan. Wij zorgen dat jouw producten uitblinken in Google’s Shopping resultaten, zodat klanten niet om je heen kunnens.

       

      Benieuwd in de mogelijkheden van Google Ads Display?

      Beeld zegt meer dan duizend woorden. Met onze Display campagnes laat je jouw advertenties schitteren op websites over het hele internet. Perfect om je merk te laten zien en nieuwe klanten te trekken.

        

       Benieuwd in de mogelijkheden van Google Analytics?

       Heb je je ooit afgevraagd hoe bezoekers jouw website gebruiken? Met Google Analytics duiken we diep in de data om te zien wat werkt en wat niet. We helpen je inzichten te verkrijgen om je website te optimaliseren, zodat je meer klanten aantrekt en behoudt. Met Advertise-Solution maak je slimme beslissingen gebaseerd op harde cijfer.

         

        Vraag vrijblijvend een analyse aan

         Wat voor gratis scan wil je?

          

          

         Vraag vrijblijvend een offerte aan

          Wil jij direct meer leads ontvangen in uw branche?

          Eenvoudig leads kopen Van schilder tot boekhouder, wij hebben de juiste professionals voor alles wat je zoekt. Ben jij een ondernemer en op zoek naar meer klanten? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

          Fout: Contact formulier niet gevonden.

          Benieuwd naar de mogelijkheden?

          Content is key, letterlijk. Zo hebben wij ervaren dat goede content één van de belangrijkste factoren is om goed te ranken op Google. Benieuwd in de mogelijkheden voor jouw specifieke website en branche?

            

           Benieuwd naar de mogelijkheden?

           Wil je hoger scoren in zoekmachines en meer organisch verkeer aantrekken? Kies voor de professionele linkbuildingdiensten van Advertise Solution! We bouwen hoogwaardige backlinks van relevante en betrouwbare bronnen om je websiteautoriteit te vergroten. Verbeter je SEO en laat je bedrijf groeien met onze effectieve linkbuildingstrategieën!

             

            Benieuwd in de mogelijkheden van website optimalisatie

            Iedere ondernemer wilt dat zijn website gevonden kan worden door potentiële klanten. Om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is, is het optimaliseren van je website belangrijk. Maar wat houdt optimaliseren nou precies in?

              

             Benieuwd hoe jouw website ervoor staat?

             Met onze vrijblijvende SEO scan bekijken wij de huidige situatie van jouw website en maken wij gebaseerd op de data een gepaste rapportage met wat wij voor jou kunnen betekenen.

               

              Kom in contact om te starten met SEO

              Je wilt hoger op komen in google en het liefst al je concurrenten verslaan in de resultaten. Goed nieuws! Wij kunnen je daarmee helpen.

              Fout: Contact formulier niet gevonden.

              Kom in contact om jouw Google Shopping te verbeteren

              Geïnteresseerd of wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van Google Shopping voor jouw bedrijf? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons.

                

               Kom in contact om jouw Google Ads te verbeteren

               Door middel van een gratis Google Ads review geven wij jou inzage in uw Google campagne en kun je besluiten om jouw campagne door ons te laten bewaken. Google Ads biedt altijd inzicht in de resultaten van de campagnes, waardoor wij jouw Google Ads campagnes kunnen verbeteren door bij te sturen en zo de beste resultaten te behalen.

               Fout: Contact formulier niet gevonden.

               Vraag nu onze gratis Google Ads review aan

               Ja, echt gratis. Het probleem is vaak dat de tijd en de kennis ontbreekt bij een gewone ondernemer voor een professionele Google Ads campagne en dat is zonde. Wij hebben daarom besloten om de Google Ads review geheel gratis aan te bieden. Zodat jij als ondernemer een beter beeld krijgt betreft de diverse mogelijkheden en kansen binnen Google Ads.

               Fout: Contact formulier niet gevonden.

               Benieuwd in de mogelijkheden van Google Ads?

               Hoe dit rendement vol toegepast kan worden voor jouw website? Of wil je gewoon even sparren met een ander brein? Dat kan! Vul het contact formulier vrijblijvend en volledig in en er zal binnen 48 uur contact met jouw opgenomen worden.

                 

                Zin in een kop koffie of iets anders?

                Kom gezellig bij ons langs op gesprek voor een kop koffie, kop thee of iets anders. Wij gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en wat voor jou als ondernemer wel of niet kan werken.